Všeobecné podmienky financovania

„Financovanie holo-stavby formou dodávateľského úveru

Tri možnosti financovania Vášho nového bývania:

1.

Môžete využiť vlastné peniaze, prípadne finančné prostriedky z úverových zdrojov, ktoré nesúvisia s predmetnou holo-stavbou montovaného keramického domu. V oboch prípadoch voči nám vystupujete ako hotovostný.

Pri podpise zmluvy zaplatíte len 10% z vlastných zdrojov ako zálohu na začatie projekčných prác. Nakoľko firma neobdrží finančné prostriedky na výrobu a výstavbu vopred, budeme Vás tým pádom úverovať až do doby postavenia montovaného keramického domu. Podmienky financovania bývania uvedené v zmluve, je potrebné, striktne dodržať. Termíny úhrad sú záväzné a spoločnosť má na tieto úhrady naviazané ďalšie platby pre subdodávateľov. Oneskorenie platieb sa môže negatívne odraziť na ďalšom časovom harmonograme. V prípade nedodržania jednotlivých termínov splatnosti, bude nutné upraviť ďalší postup spolupráce a termínov dodania, a to formou dodatku.

Medzi hlavné výhody tohto spôsobu financovania patrí jednoznačne Vaša nezávislosť od banky a iných finančných inštitúcií. Máte istotu vlastných peňažných zdrojov, ich dostupnosť vtedy kedy chcete a viete s firmou dohodnúť presný rozpis platieb.

2.

Financovanie počiatkov výstavby z vlastných finančných zdrojov a následne dokončenie montovaného keramického domu ku kolaudácii použitím predmetnej holo-stavby ako zábezpeky pre banku pri hypotekárnom úvere.

Pri podpise zmluvy zaplatíte len 10% z vlastných zdrojov ako zálohu na začatie projekčných prác pre výstavbu montovaného keramického domu. Nakoľko neobdržíme finančné prostriedky na výrobu a výstavbu dopredu a budeme Vás tým pádom úverovať až do doby postavenia rodinného domu, je nutné podmienky financovania uvedené v zmluve striktne dodržať. Termíny úhrad sú záväzné a spoločnosť má na tieto úhrady naviazané ďalšie platby pre subdodávateľov. Oneskorenie platieb sa môže negatívne odraziť na ďalšom časovom harmonograme. V prípade nedodržania jednotlivých termínov splatnosti, bude nutné upraviť ďalší postup spolupráce a termínov dodania, a to formou dodatku.

Medzi hlavné výhody tohto spôsobu financovania bývania patrí jednoznačne Vaša nezávislosť od banky a iných finančných inštitúcií. Máte istotu vlastných peňažných zdrojov, ich dostupnosti vtedy kedy chcete a viete s firmou dohodnúť presný rozpis platieb.

Vyhovuje Vám tento spôsob financovania?

Volajte hneď! 8:00 – 16:00

Napíšte nám teraz!

Nenašli ste odpoveď?

3.

Pripravenosť vlastných zdrojov v minimálnej výške a financovanie celej výstavby a dokončenia rodinného domu z úverových zdrojov, kde zábezpekou bude objednaný montovaný keramický dom.

3.1
Pri podpise zmluvy zaplatíte len 10% z vlastných zdrojov ako zálohu na začatie projekčných prác. Výroba a výstavba domu je financovaná firmou nakoľko klient nevie banke poskytnúť dostatočnú zábezpeku pre poskytnutie úveru.

3.2
Medzi hlavné nevýhody tohto spôsobu financovania bývania patrí Vaša závislosť od financujúcej banky alebo inej inštitúcie a závislosť na Vašom hodnotení v týchto spoločnostiach. Naša firma však spolupracuje s najväčšou finančno-sprostredkovateľskou spoločnosťou v ČR a SR, spoločnosťou Fincentrum a naši klienti tak majú väčšiu šancu získať financie pre výstavbu svojho vytúženého domu. Spolupráca s Fincentrom zabezpečí aj bezproblémový proces financovania počas výstavby, nakoľko jej sieť sprostredkovateľov pozná náš systém a technológiu výstavby. Vie kedy, ktorá časť ako dlho trvá a aké produkty v bankách sú na jej financovanie tie najvhodnejšie. Pre Vás to znamená menej stresu a rýchlejšie vybavenie úveru.

3.3
Podľa bodu 3.1 tohto je spoločnosť Ceramic Houses povinná polovicu prijatej zálohy na požiadanie vrátiť späť Záujemcovi v prípade, ak Záujemcovi nebude poskytnutý hypotekárny úver prostredníctvom osobného finančného konzultanta Fincentra z dôvodu nesplnenia podmienok pre jeho poskytnutie. Záväzok podľa predchádzajúcej vety platí iba v prípade súbežného splnenia podmienky poskytnutia pravdivých a úplných informácií zo strany Záujemcu finančnému konzultantovi Fincentra. Pričom osobné stretnutie a analýzu musí Finančný konzultant absolvovať ešte pred podpisom zmluvy o dielo.

Pre využitie holo-stavby od nás, ako zábezpeky v prospech banky pri vybavovaní úverových finančných zdrojov, je nutné oboznámiť sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami:

1.ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1. VOP sú súčasťou Zmluvy o Dielo uzatvorenej s fyzickou osobou nepodnikateľom, ktorý pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci svojho zamestnania, povolania alebo podnikania.

1.2. VOP sú prístupné na www.ceramichouses.sk a na Obchodnom mieste

1.3. Zmluva o Dielo má prednosť pred VOP a VOP vždy Zmluvu dopĺňajú.

2.POSKYTNUTIE Možnosti financovania holostavby formou odloženia splatnosti, teda poskytnutie dodávateľského úveru

2.1. Spoločnosť Ceramic Houses pred poskytnutím možnosti odloženia splatnosti a tým poskytnutia určitej formy úveru, skúma možnosť klienta získať úver v banke a to formou vyžiadania úverového certifikátu, ktorý vydáva banka klientovi ako doklad o limitovanej výške úveru, rovnako ako aj preukázanie „bonity“ klienta a to okrem informácií vyplývajúcich zo ZoD aj finančné výkazy poskytujúce informácie o rizikovosti spolupráce, jeho platobnej morálke.

2.2. Spoločnosť Ceramic Houses posudzuje rizikovosť odberateľa samostatne so stanovením limitu dodávateľského úveru na základe dostupných informácií zo Zmluvy o dielo. Tento postup je využívaný v prípade, že nie je požadované poistenie pohľadávky.

2.3 Spoločnosť Ceramic houses vypracuje finančnú analýzu výkazov Investora (Odberateľa), ktorej cieľom je stanovenie bonity odberateľa. Zhodnotenie spolupráce s odberateľom (platobná skúsenosť, komunikácia, zabezpečenie splatnosti a i.) ako aj ostatných informácií (manažment, odbor, teritoriálne riziko). Analýza sa vypracováva pri novom klientovi, kde nie je iná možnosti posúdenia rizikovosti. V prípade, že tieto informácie máme na základe skúsenosti z predchádzajúcej spolupráce (dodržiavanie splatnosti, pravidelné platby, prípadne poskytnutie pozitívnych referencií) táto analýza nie je potrebná.

2.4 Analýza rizika odberateľa je internou stránkou poskytovateľa dodávateľského úveru a preto si vyhradzujeme právo aj na doplňujúcej informácie, ktoré zabezpečia skutočné zhodnotenie bonity odberateľa formou kombinovanej analýzy.

2.5 Možnosť financovania holostavby formou odloženia splatnosti do času zabezpečenia úverových finančných prostriedkov formou hypotekárneho úveru, spoločnosť Ceramic Houses poskytuje za podmienky uplatnenia si práva na požadovanie zabezpečenia financovania výstavby z iných zdrojov (napr. spotrebný úver), v prípade, že Investor nedodrží podmienky Zmluvy o dielo a teda termín splatnosti pohľadávky.

VOP vychádzajú z toho, že celý trh pohľadávok (dodávateľského rizika) je postavený na finančných výkazoch odberateľa a jeho platobnej morálky (ak je k dispozícii). Zhodnotenie odboru podnikania, postavenie na trhu konkurencieschopnosti, dodávateľsko-odberateľských vzťahov, teritoriálneho rizika, manažmentu atď. sú spravidla až druhotné faktory.